How to Make a Nation

bởi The Monocle

Họ không nói về sức mạnh, cơ bắp hay chủ nghĩa dân tộc – mặc dù bạn sẽ cần chút hiên ngang đấy. Họ đang nói về một quốc gia mang cảm giác của một cộng đồng gắn kết, biết những gì đáng trân trọng, và ra ngoài thế giới để thực hiện nguyện vọng của mình bằng quyền lực mềm, những nhà ngoại giao tốt, và những giá trị văn hóa hấp dẫn. Đây là một chất xúc tác cho tư duy, nhưng đồng thời cũng mang lại thông tin và truyền cảm hứng. Những ý tưởng tốt nhất không cần phải được phát minh – chúng cần được tìm thấy và sao chép. Hãy để Monocle là người hướng dẫn cho bạn.

– Gestalten

Hết hàng